GtkToggleButton

void GtkToggleButton::toggled	(GtkToggleButton *,
               	 gpointer);