Dodatek B. Informacje o prawach autorskich

Poniższe prawa autorskie odnoszą się do komponentów Zend Framework.

Copyright © 2005-2006 Zend Technologies Inc. (http://www.zend.com)