16.3. Skrypty widoków

Kiedy już kontroler przypisze zmienne i wywoła metodę render(), Zend_View dołącza wymagany skrypt widoku i wykonuje go "wewnątrz" instancji Zend_View. Dlatego w skrypcie widoku, odwołania do zmiennych i metod obsługiwane są za pomocą $this.

Zmienne przypisane do widoku przez kontroler odnoszszą się do właściwości tej instancji. Na przykład, jeśli kontroler przypisał zmienną 'cos', w skrypcie widoku możesz odwołać się do niej za pomocą $this->cos. (To pozwala Ci na śledzenie zmiennych które zostały przypisane do skryptu i tych które są zmiennymi wewnętrznymi skryptu).

W celu przypomnienia, oto przykład skryptu widoku pokazanego we wprowadzeniu do Zend_View.

<?php if ($this->books): ?>
  
  <!-- Tabela z książkami. -->
  <table>
    <tr>
      <th>Autor</th>
      <th>Tytuł</th>
    </tr>
    
    <?php foreach ($this->books as $key => $val): ?>
    <tr>
      <td><?php echo $this->escape($val['author']) ?></td>
      <td><?php echo $this->escape($val['title']) ?></td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
    
  </table>
  
<?php else: ?>
  
  <p>Nie ma żadnych książek do wyświetlenia.</p>
  
<?php endif; ?>
  

16.3.1. Filtrowanie danych wyjściowych

Jedną z najważniejszych rzeczy do zrobienia w skrypcie widoku jest uzyskanie pewności, że dane wyjściowe zostały prawidłowo przefiltrowane. Pomaga to w przeciwdziałaniu atakom XSS. Jeśli nie używasz funkcji, metody lub pomocnika (helper) w celu filtrowania danych wyjściowych, powinieneś zawsze je filtrować wtedy gdy chcesz je wyświetlić.

Zend_View dostarcza metodę zwaną escape() która filtruje dane wyjściowe.

<?php
// zły zwyczaj wyświetlania zmiennej:
echo $this->variable;

// dobryy zwyczaj wyświetlania zmiennej:
echo $this->escape($this->variable);
?>
    

Domyślnie metoda escape() używa funkcji PHP htmlspecialchars() do filtrowania danych wyjściowych. Jakkolwiek, zależenie od Twojego środowiska możesz chciec filtrować dane wyjściowe w inny sposób. Użyj metody setEscape() na poziomie kontrolera by przekazać istancji Zend_View informację o tym, jakiej metody filtrowania ma używać.

<?php
// utwórz instancje Zend_View
$view = new Zend_View();

// wybierz funkcję htmlentities() jako metodę filtrowania 
$view->setEscape('htmlentities');

// lub wybierz statyczną klasę jako metodę filtrowania
$view->setEscape(array('SomeClass', 'methodName'));

// lub instancję
$obj = new SomeClass();
$view->setEscape(array($obj, 'methodName'));

// a teraz wygeneruj skrypt widoku
echo $view->render(...);
?>
    

Metoda lub funkcja filtrująca powinna przyjmować wartość do przefiltrowania jako pierwszy parametr, a wszystkie inne parametry powinny być opcjonalne.

16.3.2. System szablonów

Chociaż PHP jest sam w sobie potężnym systemem szablonów, wielu programistów czuje, że jest on jednak zbyt potężny lub skomplikowany dla projektantów szablonów. Jako taki, skrypt widoku może być użyty do utworzenia instancji odrębnego systemu szablonów, a następnie do manipulowania nią. Może to być na przykład system taki jak w PHPLIB. Skrypt widoku mógłby wtedy wyglądać w ten sposób:

<?php
include_once 'template.inc';
$tpl = new Template();

if ($this->books) {
  $tpl->setFile(array(
    "booklist" => "booklist.tpl",
    "eachbook" => "eachbook.tpl",
  ));
  
  foreach ($this->books as $key => $val) {
    $tpl->set_var('author', $this->escape($val['author']);
    $tpl->set_var('title', $this->escape($val['title']);
    $tpl->parse("books", "eachbook", true);
  }
  
  $tpl->pparse("output", "booklist");
} else {
  $tpl->setFile("nobooks", "nobooks.tpl")
  $tpl->pparse("output", "nobooks");
}
?>
    

I mogłoby to być powiązane z takim plikiem szablonu:


<!-- booklist.tpl -->
<table>
  <tr>
    <th>Autor</th>
    <th>Tytuł</th>
  </tr>
  {books}
</table>

<!-- eachbook.tpl -->
  <tr>
    <td>{author}</td>
    <td>{title}</td>
  </tr>

<!-- nobooks.tpl -->
<p>Nie ma żadnych książek do wyświetlenia.</p>