Rozdział 7. Zend_Filter

Spis treści

7.1. Zend_Filter
7.1.1. Wprowadzenie
7.1.2. Użycie
7.2. Zend_Filter_Input
7.2.1. Wprowadzenie
7.2.2. Opis działania
7.2.3. Przykłady użycia

7.1. Zend_Filter

7.1.1. Wprowadzenie

Zend_Filter dostarcza bibliotekę statycznych metod filtrowania danych. Do filtrowania danych wejściowych powinieneś użyć klasy Sekcja 7.2, „Zend_Filter_Input”, ponieważ zapewnia ona strukturę do filtrowania danych wejściowych przy użyciu metod dostarczonych przez klasę Zend_Filter. Jakkolwiek klasa Zend_Filter_Input została pierwotnie zaprojektowana dla tablic, klasa Zend_Filter może być użyteczna do filtrowania danych skalarnych, ponieważ jej metod używamy podobnie jak funkcji PHP operujących na łańcuchach znaków:

  <?php
  
  $alphaUsername = Zend_Filter::getAlpha('John123Doe');
  
  /* $alphaUsername = 'JohnDoe'; */
  
  ?>
    

7.1.2. Użycie

We wszystkich przykładach użycia, zmienna $value ma wartość w postaci skalarnej.

Filtrowanie Whitelist:

  <?php
  
  if ($email = Zend_Filter::testEmail($value)) {
    /* $email ma prawidłowy format. */
  } else {
    /* $email ma nieprawidłowy format. */
  }
  
  ?>
    

Filtrowanie Blind:

  <?php
  
  $alphaName = Zend_Filter::getAlpha($value);
  
  ?>
    

Filtrowanie Blacklist:

  <?php
  
  $taglessComment = Zend_Filter::noTags($value);
  
  ?>