8.2. Zend_Http_Response

8.2.1. Wprowadzenie

Zend_Http_Response zapewnia łatwy dostęp do odpowiedzi otrzymanych od Sekcja 8.1, „Zend_Http_Client”. Zapewnia intuicyjny zbiór metod do pracy z danymi odpowiedzi HTTP otrzymanymi z żądania:

 • isError(): Zwraca TRUE gdy został otrzymany kod błędu HTTP; W przeciwnym razie FALSE.
 • isSuccessful(): Zwraca TRUE gdy został otrzymany kod powodzenia HTTP; W przeciwnym razie FALSE.
 • isRedirect(): Zwraca TRUE gdy został otrzymany kod przekierowania HTTP; W przeciwnym razie FALSE.
 • getStatus(): Zwraca kod odpowiedzi HTTP.
 • getHeaders(): Zwraca tablicę nagłówków odpowiedzi HTTP.
 • getBody(): Zwraca treść odpowiedzi HTTP jako łańcuch znaków.

Przykład 8.6. Praca z otrzymanymi danymi HTTP

<?php
require_once 'Zend/Http/Client.php';
try {
  $http = new Zend_Http_Client('http://example.org');
  $response = $http->get();
  if ($response->isSuccessful()) {
    echo $response->getBody();
  } else {
    echo "<p>Wystąpił błąd</p>\n";
    echo "HTTP Status: " . $response->getStatus() . "\n";
    echo "HTTP Nagłówki:\n";
    $responseHeaders = $response->getHeaders();
    foreach ($responseHeaders as $responseHeaderName => $responseHeaderValue) {
      echo "$responseHeaderName: $responseHeaderValue\n";
    }
  }
} catch (Zend_Http_Client_Exception $e) {
  echo '<p>Wystąpił błąd (' .$e->getMessage(). ')</p>';
}
?>