1.2. Zend::loadFile()

Zend::loadFile() ładuje plik PHP, który może zawierać dowolny kod PHP. Jest aliasem dla funkcji PHP include(), który w przypadku niepowodzenia wyrzuca wyjątek Zend_Exception.

<?php
	
loadFile($filename, $dirs=null, $once=false)

?>

Parametr $filename określa nazwę pliku do załadowania. Nie może on zawierać żadnych informacji o ścieżce. Parametr $filename sprawdzany jest pod kątem bezpieczeństwa. Parametr $filename może zawierać jedynie znaki alfanumeryczne, myślniki ("-"), podkreślniki ("_"), lub znaki kropki ("."). Takich ograniczeń nie posiada parametr $dirs.

Parametr $dirs określa ścieżki w których funkcja będzie szukała pliku. Jeżeli wartością parametru jest NULL, to sprawdzane są tylko ścieżki z dyrektywy include_path. Jeżeli wartością jest łańcuch znaków lub tablica to w pierwszej kolejności sprawdzana jest podana ścieżka (lub ścieżki), a dopiero potem dyrektywa include_path.

Parametr $once jest wartością logiczną określającą czy plik ma być załadowany za pomocą funkcji include() czy include_once().