10.2. Rejestrowanie do pojedynczego dziennika

Rejestrator jest tworzony poprzez wywołanie metody Zend_Log::registerLogger() z argumentem w postaci instancji klasy Zend_Log_Adapter_Interface.

require_once 'Zend/Log.php';                // Podstawowa klasa Zend_Log
require_once 'Zend/Log/Adapter/File.php';   // Adapter rejestrowania do pliku

// Utwórz rejestrator
Zend_Log::registerLogger(new Zend_Log_Adapter_File('/logs/simple.txt'));

Wiadomości są wysyłane do dziennika za pomocą metody Zend_Log::log().

/**
 * Wysyła wiadomośc do dziennika.  Opcjonalny drugi argument określa priorytet wiadomości.
 * Jeśli priorytet nie zostanie podany, zostanie przyjęty domyślny LEVEL_DEBUG.
 */
Zend_Log::log('Pierwsza wiadomość.');

/**
 * Zapisuje wiadomość o wysokim priorytecie.
 */
Zend_Log::log('Wystąpił poważny błąd.', Zend_Log::LEVEL_SEVERE);