11.5. E-mail w postaci HTML

Aby wysłać e-mail w formacie HTML, ustaw treść za pomocą metody setBodyHTML() zamiast setBodyText(). Typ MIME zostanie automatycznie ustawiony na text/html. Jeśli używasz zarówno treści HTML jak i tekstowej to automatycznie zostanie wygenerowana wiadomość o typie MIME multipart/alternative:

Przykład 11.5. Wysyłanie e-maila w postaci HTML

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
$mail->setBodyText('Testowy tekst');
$mail->setBodyHtml('<b>Testowy</b> tekst');
$mail->setFrom('[email protected]', 'Nadawca');
$mail->addTo('[email protected]', 'Odbiorca');
$mail->setSubject('Testowy temat');
$mail->send();
?>